Maa och miljön

Maa säljer hög kvalitet och i det ingår sågat virke från miljöcertifierade skogar. För att ådstakomma detta erbjuder vi skogsägare hjälp med gröna skogsplaner, genom rådgivning och extra premie. Vi hämtar 90% av vår råvara inom en radie på ca 3 mil, vilket ger korta transporter med lokala åkerier. 

Som uppväxta i bygden kommer vi ihåg att medan skogsbruk är en viktig inkomstkälla, så innehåller det mycket mer. Dessa marker tillhör inte bara oss, utan även våra barn och förfäder. 

Maas miljöpolicy

AB Maa Såg skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC®’s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Maa Såg skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

GD_autoxauto-70_uncropped_1000_1448360415_image.jpg

FSCs spårbarhetsstandard

Maa är certifierat genom FSC. Certifikaten för tillverkare och leverantörer visar att FSC®-certifierad råvara eller FSC®-märkta produkter hanteras på ett säkert och spårbart sätt.


främjande-logo med ram.png

PEFC's spårbarhetsstandard

Maa är certifierat genom PEFCVarje organisation skall visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan är certifierad.