Vi köper virke

Nästan allt virke som kommer till Maa sågverk hämtas inom några mil från Ullared: därför kallar vi oss bygdens sågverk. Vi söker nu nya skogsägare som vill leverera till Maa. Ring en av oss, eller ta kontakt via knappen nedan. 


Rådgivning och tjänster

Vi erbjuder tjänster och rådgivning för alla stadier av din skogsfastighet 

IMG_0222.jpg

Markberedning

Markberedning tryggar återväxten efter en föryngringsavverkning. Överlevnaden bland plantorna ökar och det blir minskad risk för snytbaggeskador.

Vi på MAA erbjuder tre olika metoder: Fläckmarkberedning, högläggning och harvning.


plant (1).jpg

Plantering

Vid planteringen väljer skogsägare vilka trädslag som skall utgöra det framtida beståndet. Att välja rätt trädslag på rätt mark samt förädlat plantmaterial med rätt härkomst är av stor betydelse. För att åstadkomma en hög överlevnad erbjuder vi snytbaggeskydd och viltskydd på plantorna.

Vi på MAA levererar tre olika planttyper för granplantor: Täckrot, Plug+1 och Barrot. Vi kan även leverera plantor av tall, lärk, sitkagran, vårtbjörk samt övriga lövträdsplantor så som bok och ek. Vi har inte dessa arter i lager så de måste beställas i god tid före plantering.


IMG_2123.jpg

Röjning

Har planteringen eller självföryngringen lyckats, krävs oftast en röjningsåtgärd för att bibehålla en hög produktion. Röjningen medför ökad diameterutveckling, förbättrad virkeskvalité, ökad tillväxt, förbättrad ekonomi i kommande gallringar samt reglerar träslagssammansättningen inför framtiden. Vi anlitar lokala entreprenörer som utför röjningen i enlighet med certifieringen.


Dikning

På vissa marktyper krävs det att vattnet avleds för att marken ska kunna producera skog och i dessa fall kan dikning vara en bra åtgärd. Dikning kan antingen utföras som dikesrensning, skyddsdikning eller markavvattning. Med tanke på att det finns restriktioner på hur stora dikningsingrepp som är tillåten kan det vara bra att kontakta oss på MAA för att reda ut vad som gäller just i varje specifikt fall. Vi på MAA anlitar lokala entreprenörer för att utföra dikning i skogen.  


DSC_0029.jpg

Gallring

Gallring syftar främst till att ge ökad tillväxt på de kvarvarande stammarna, erhålla önskad trädslagsfördelning i det framtida beståndet, förbättra kvalitén samt öka den ekonomiska avkastningen från skogen. Vi på MAA kan erbjuda olika gallringsmetoder och på så vis anpassa gallringen efter rådande förhållanden och önskemål.

Beståndsgående

Genom att gallra beståndsgående erhålls ett glesare stickvägnät, eftersom skördaren slingrar sig inne i beståndet och förflyttar virkesuttaget till stickvägarna där skotaren sedan förflyttas på. Genom att gallra beståndsgående minskas andelen stickvägar inne i beståndet, vilket gör att tillväxten fördelas på fler stammar samt att stormfällningsrisken kan minska.

Stickvägsgående

Genom att gallra stickvägsgående erhålls ett tätare stickvägnät där skördaren och skotaren hela tiden förflyttas på samma stickväg. En av fördelarna är att det är lättare att få en ordentligt risad stickväg med denna gallringsmetod. 


Föryngringsavverkning

Efter en bra utförd plantering, röjning och gallring/gallringar, mynnar det ut i föryngringsavverkningen där den största ekonomiska avkastningen under omloppstiden skall erhållas. Vid en föryngringsavverkning är det viktigt att tänka på nästkommande åtgärd, föryngringen: ska det ställas fröträd och föryngras naturligt eller skall det planteras?

Vi på MAA anlitar entreprenörer från bygden som har lokalkännedom för området, vilket kan vara till stor nytta för dig som skogsägare. 


Vägar

För att du som skogsägare ska kunna sköta och skörda din skog är det viktigt att det finns ett fungerande vägnät.

Mått för skogsbilvägar

  • Vägbanan skall vara minst 2,8 m bred, helst 3,5 meter bred och i kurvor kan det behövas ännu bredare beroende på kurvans utformning.
  • Vägen skall vara fri från grenar och träd och andra hinder upp till 4 meters bredd.
  • Vägen skall vara fri från grenar och lutande träd upp till en höjd på 4,5 meter. 

Skötsel av skogsbilvägar

Det är viktigt att underhålla skogsbilvägen kontinuerligt för att undvika stora skador på vägen då den används. Genom att se över vägtrummor, diken, vägkanter och genom att hålla vägen fri från vegetation ökas kvalitén och tillgängligheten i din skog.

Anläggning av ny skogsbilväg

Vid anläggning av ny skogsbilväg är det numera viktigt att anmäla det till Skogsstyrelsen då vägarealen överstiger 0,5 ha, dvs ca 300 meter väg. Även kortare vägar som berör någon våtmark eller bäck skall anmälas till Skogsstyrelsen före påbörjad byggnation. 


Administration

Fastighetsgränser

Att markera gränsen ihop med ägaren till grannfastigheten är ett bra sätt för att få markeringarna på rätt ställe samtidigt som konflikter mellan fastighetsägarna minimeras. Rågångsstolpar som markering är lätta att sätta ut samtidigt som dom är bestående över en lång tid framöver.

Skogsbruksplaner

För att få bra koll på skötseln av din skogsfastighet är en skogsbruksplan en lönsam investering. I skogsbruksplanen erhålls information om arealer och aktuellt virkesförråd och avdelningsdata för alla bestånd i skogen. Dessutom får man som skogsägare förslag på åtgärder baserade på skogsägarens visioner med skogen samt planläggarens skogliga erfarenhet. Kontakta oss på Maa för att beställa en skogsbruksplan.

Myndigheter

Inför de flesta skogliga åtgärder kan det förekomma kontakt med olika myndigheter. Detta kan upplevas som byråkratiskt och därför försöker vi på Maa att hjälpa till med dessa kontakter.